top of page

Welkomstinformatie voor nieuwe eigenaren

Onlangs bent u eigenaar geworden van een recreatiebungalow op ons bungalowpark Slufterhoek.

 

Van harte welkom op ons bungalowpark, als nieuwe eigenaar(s) bent u bij de aankoop van uw bungalow automatisch lid geworden van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Slufterhoek B.A. op Texel. We hopen dat  u zult genieten van uw bungalow en dat u Texel nog meer zult gaan ontdekken en waarderen.

 

Geschiedenis

 

De Vereniging van Eigenaren is opgericht in augustus 1970. Daarna zijn de bouwactiviteiten en de bungalowverkoop van start gegaan, waarbij in 1973 het bungalowpark zijn uiteindelijke omvang bereikte. De eerste ledenvergadering vond plaats op 18 mei 1974 en sindsdien wordt er eenmaal per jaar een ledenvergadering gehouden, meestal op Paaszaterdag. De vereniging van eigenaren bestaat uit een mix van Nederlandse en Duitse eigenaren, waarbij het bestuur van de vereniging ook is samengesteld uit Nederlandse en Duitse eigenaren. De statuten en het huishoudelijk reglement kunt u vinden op onze website.

 

Sinds de oprichting van het park is er door de jaren heen het nodige veranderd, zoals de aanleg van riolering, de aansluiting van de bungalows op het openbare gasnetwerk, de aanleg van telefoon, de aanleg van kabel tv en internet via Kabeltex, vernieuwing van de openbare verlichting. De wegen op het park zijn ook al eens onderhanden genomen, waaronder de asfaltering van onze toegangsweg vanaf de Slufterweg. Vanaf de bouw van ons bungalowpark was de elektriciteitsvoorziening in eigen beheer bij de CVE. Door de vereniging werd de elektrische energie centraal ingekocht en verrekend met de eigenaren. Door de gewijzigde wetgeving heeft de CVE de elektrische energievoorziening op ons park gewijzigd. In 2021 en 2022 is de collectieve stroomvoorziening overgedragen aan de openbare netbeheerder Liander in Noord-Holland. Elke bungalow heeft sinds april 2022 een eigen zogenaamde “woonhuis”-aansluiting, wat inhoudt dat de eigenaar van elke bungalow zelf bepaalt waar de gas en/of elektrische energie wordt ingekocht en waardoor elke bungaloweigenaar zelf verantwoordelijk is voor de energieaansluiting. Alle nieuw geplaatste meters (zowel gas- als elektrameters) zijn op afstand uitleesbaar door Liander, zodat de eigenaar volledige inzage kan hebben in het energieverbruik van de bungalow.

 

Het bungalowpark Slufterhoek

 

Het beheer is vanaf het begin een zaak geweest van de familie Hooijschuur. Eerst Henk Hooijschuur met zijn vrouw Maartje Hooijschuur-Wetsteen, daarna hun zoon Cees Hooijschuur met zijn vrouw Els Hooijschuur-Witte. En sinds enige jaren is zoon Erik Hooijschuur met zijn vrouw Sandra Joosten met hun bedrijf Hooijschuur Groen verantwoordelijk voor het dagelijks beheer. Erik en Sandra worden hierin bijgestaan door Cees en Els en Erik’s zus Inge Hooijschuur. Hooijschuur Groen verricht ook activiteiten op de naburige bungalowparken.

 

Het adres van de beheerder(s), Hooijschuur Groen, is Postweg 145, 1795 JM De Cocksdorp, telefoon 06 - 21593597 (Erik Hooijschuur), e-mail info@hooijschuurgroen.nl.  Veelal zijn de beheerders op het park te vinden bij het bedrijfsgebouw midden op het park.

 

Voor het beheer van ons bungalowpark is er een contract met Hooijschuur Groen. Hooijschuur Groen verzorgt o.a. het houden van toezicht op de dagelijkse gang van zaken op het park, het onderhouden van de gemeenschappelijke voorzieningen, het periodiek maaien van uw kavel, het snoeien van de hagen aan de bovenzijde en straatzijde, het ter beschikking stellen van de groencontainer en het regelmatig legen hiervan, als ook maaien van de sloten en greppels.

 

Als u de bomen op uw terrein niet zelf wilt snoeien, kunt u Hooijschuur Groen hiervoor benaderen. Hooijschuur Groen kan voor u een offerte opstellen. Mocht u dit graag zelf gaan doen, dan kunt u het snoeiafval deponeren in de zwarte groencontainer halverwege het park nabij bungalows 48 en 74. Deze groencontainer is alleen bedoeld voor het deponeren van uw snoeiafval uit uw tuin van uw bungalow.

 

Ons park kenmerkt zich door rust, ligt afgesloten en beschut midden in de rijke Texelse natuur, met aan de noordoost, oost- en zuidoostzijde akkerbouwgrond,  aan de noord- en noordwestzijde het natuurgebied De Slufter, en aan de west- en zuidwestzijde het natuurgebied De Muy. De beslotenheid van het park wordt versterkt door de omringende boomsingels, bij diverse bungalows ligt de boomsingel in de achtertuinen van deze percelen. Wij hechten hier in navolging van de gemeente veel waarde aan en u dient dan ook de windsingels in goede staat te houden en te onderhouden zoals de regelgeving van de gemeente Texel voorschrijft en vereist. Hierdoor blijft de beschutte ligging van het park behouden wat wij als CVE ook nastreven.

 

Er zijn diverse gemeenschappelijke zaken van het park die behartigd worden door de CVE. We noemen o.a. het wegennet in het park, de boomsingels, het riool,  de straatverlichting, de drainage, de afvalcontainerplaats aan de ingang van ons park, de berging, wasserette, bebording.

Met betrekking tot de vuilafvoer, dit is op ons park is collectief geregeld, zie hiervoor de afvalstoffenwijzer op onze website.. De verontreinigingsheffing wordt door de CVE collectief aan het Hoogheemraadschap betaald, waarbij deze kosten gelijk over de 96 aansluitingen wordt verdeeld.

 

Verbouw en/of nieuwbouw

 

Indien een eigenaar voornemens is een verbouwing aan de woning op park Slufterhoek uit te (laten) voeren, zoals een vergroting van het bebouwde oppervlak of een aanpassing van de dakhoogte, of volledige nieuwbouw, dan is de eigenaar verplicht bij de gemeente Texel na te zien of zijn/haar plannen voldoen aan de geldende regelgeving en indien nodig een bouwvergunning aan te vragen, zie hiervoor de website van de gemeente Texel (www.texel.nl/direct-regelen/wonen-verhuizen-en-verbouwen/bouwplannen/588/ ). Tevens dient het plan inclusief tekening zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk op de dag van het indienen van de bouwaanvraag bij de gemeente Texel - aan het bestuur van de vereniging te worden toegezonden.

Hierdoor is het bestuur vanaf het begin van de bouwplannen op de hoogte en kan het de aangrenzende bewoners daarover informeren, zodat zij eventueel zelf in overleg kunnen treden met de eigenaar of bij de gemeente bezwaar kunnen maken tegen de plannen.

Bij verbouwing of nieuwbouw dient het behoud van het karakter van een recreatiewoning voorop te staan, zodat de eenheid en het concept van park Slufterhoek behouden blijft.

 

Een verbouwing of nieuwbouw dient volledig te voldoen aan de door de gemeente Texel gestelde eisen en richtlijnen.

 

Bij een verbouwing of nieuwbouw mogen werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken, zoals hinder door bouwverkeer, boor- slaghamer-, slijp- en zaagwerkzaamheden, betonwerkzaamheden, graaf- en hijswerkzaamheden en andere bouwwerkzaamheden die overlast veroorzaken, alleen plaatsvinden in de periode tussen het einde van de herfstvakantie en het begin van het daaropvolgende paasweekeinde.

Verhuur van bungalows

 

Diverse eigenaren stellen hun bungalow in de zomermaanden beschikbaar voor verhuur. Meestal wordt de verhuur geregeld via De Muy Bungalowverhuur, die hun kantoor schuin tegenover het Slufterrestaurant hebben, aan het einde van de Slufterweg. De Muy Bungalowverhuur is volledig op de hoogte van onze regels op het park en instrueert ook de huurders.

 

Het bestuur en de verenigingsadministratie

 

Het bestuur van de CVE Slufterhoek B.A. is gekozen door de algemene ledenvergadering en bestaat uit Nederlandse eigenaren en Duitse eigenaren van ons park.

Het bestuur heeft regelmatig contact met de beheerder en vertegenwoordigt de CVE bij overleg met leveranciers, de gemeente en andere instanties. Het huidige bestuur bestaat uit (tussen haakjes het bungalownummer):

 

Henk Spreeuw (voorzitter) (48) 

Ingrid Neuman-Tiggers (secretaris-penningmeester) (46)   

Bob Weiss (158)

 Johannes Behrens (194)

Georgette Leltz (164,188)

 

De verenigingsadministratie en andere secretariële zaken worden verzorgd door de secretaris/penningmeester. Het correspondentieadres van de CVE Slufterhoek B.A. is het e-mailadres slufterhoekcve@gmail.com. Het gehele bestuur van de CVE Slufterhoek B.A. heeft toegang tot deze e-mail box. Voor post kan het volgende adres worden gebruikt: CVE Slufterhoek B.A. Postbus 163, 1960 AD Heemskerk, contactpersoon is mevrouw Ingrid Neuman-Tiggers (secretaris/penningmeester).

 

In het begin van elk jaar ontvangen de leden een factuur met de ledenbijdrage voor het dan lopende jaar met opgave van de BTW welke verrekend kan worden.

 

Wij hopen dat zich thuis voelt op ons bungalowpark Slufterhoek en zult genieten op ons park en niet te vergeten van de omliggende natuur en vele andere zaken die het eiland Texel te bieden heeft. Als bestuur streven wij naar goede en open contacten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het volledige bestuur,

Henk Spreeuw (voorzitter)

bottom of page