top of page

Welkomstinformatie voor nieuwe eigenaren

 

Onlangs bent u eigenaar geworden van een recreatiebungalow op het park Slufterhoek.

Hartelijk gefeliciteerd daarmee. We hopen dat het u goed zal bevallen en dat u Texel nog meer zult gaan waarderen. We heten u van harte welkom op ons mooie park.

 

Ons park kenmerkt zich door rust, ligt afgesloten en beschut midden in de rijke Texelse natuur. De beslotenheid van het park wordt versterkt door de boomsingels in de achtertuinen van elk perceel. Wij hechten hier in navolging van de gemeente veel waarde aan en verzoeken u dan ook de windsingels in goede staat te houden en te onderhouden. Wij proberen met zijn allen op dit park de besloten en beschutte ligging van het park in stand te houden.

 

Als nieuwe eigenaar(s) bent u bij de aankoop automatisch lid geworden van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Slufterhoek b.a. te Eierland op Texel. Deze vereniging is opgericht op 6 augustus 1970. Daarna zijn de bouwactiviteiten en de bungalowverkoop van start gegaan. De vereniging bestaat uit een mix van Nederlandse en Duitse eigenaren. Er zijn statuten en een huishoudelijk reglement. Deze stukken vindt u op de website.

De jaarlijkse ledenvergadering wordt doorgaans gehouden op Paaszaterdag.

 

De eerste ledenvergadering vond plaats op 18 mei 1974. Sindsdien is er het nodige gebeurd. Zoals de aanleg van riolering, de aansluiting op gas, telefoon, kabel-tv en de installatie van internet. Het wegennet is ook nogal eens onderhanden geweest. En meer recent zijn er ondergrondse vuilcontainers geplaatst aan het begin van het park.

 

Het beheer is vanaf het begin een zaak geweest van de familie Hooijschuur. Eerst Henk Hooijschuur met zijn vrouw Maartje Hooijschuur-Wetsteen, nu zoon Cees Hooijschuur en Els Hooijschuur-Witte. En sinds enige jaren is daar hun zoon Erik Hooijschuur aan toegevoegd. Zij opereren tegenwoordig onder de naam “Hooijschuur Groen”. Zij verrichten ook activiteiten op de naburige bungalowparken.

Het adres van de beheerder(s) is Slufterweg 199, 1795 KM De Cocksdorp, telefoon 0222-311653. Veelal zijn de beheerders op het park te vinden bij het bedrijfsgebouw midden op het park.

 

Er zijn gemeenschappelijke zaken in het park die behartigd worden door de CVE. We noemen o.a. het wegennet in het park, de boomsingels, het riool, de bekabeling, straatverlichting, de drainage, containerplaats, de berging, wasserette, bebording. Verder is bij aanleg van het park uit kostenoogpunt gekozen voor een collectieve stroomvoorziening. Dat houdt o.a. in dat u jaarlijks een stroomafrekening via de CVE krijgt. De meterstanden van gas, water en licht worden eenmaal per jaar door de beheerder opgenomen. Bij eigenaarwisseling of vernieuwing van de stroommeter moeten de meterstanden aan de beheerder en/of administrateur worden gemeld. Verder wordt ook de verontreinigingsheffing collectief aan het Hoogheemraadschap betaald en individueel belast en verdeeld op basis van het jaarlijkse waterverbruik.

 

De verenigingsadministratie en andere secretariële zaken worden verzorgd door Omnyacc Accountants en Adviseurs. Het correspondentieadres van de CVE is Postbus 72, 1790 AB Den Burg. Telefoon: 0222-315444. E-mail: pietbakelaar@omnyacc-texel.nl

In het begin van het jaar ontvangt u een factuur met de ledenbijdrage voor het dan lopende jaar met, indien van toepassing, een afrekening van de stroom en de verontreinigingsheffing.

 

De eigenaren kiezen tijdens de algemene ledenvergadering uit hun midden de leden van het bestuur. Het bestuur heeft regelmatig contact met de beheerder en vertegenwoordigt de CVE bij overleg met de gemeente en andere instanties. Het huidige bestuur bestaat uit (tussen haakjes het bungalownummer):

 

Walter Heule (voorzitter) (12) * Piet Bakelaar (secretaris-penningmeester) (116)  *  Bob Weiss (158) * Henk Spreeuw (48) * Johannes Behrens (194).

 

Er is een contract met de beheerder. Daarbij zijn verschillende werkzaamheden afgesproken, zoals het houden van toezicht op de dagelijkse gang van zaken op het park, het onderhouden van de gemeenschappelijke voorzieningen, het periodiek maaien van uw kavel, het opnemen van de meterstanden.

Het snoeien van de bomen op uw eigen terrein gebeurt doorgaans (individueel af te rekenen) door “Hooijschuur Groen”. Mocht u dit heel graag zelf gaan doen, dan kunt u het snoeiafval storten in de zwarte container bij de fietsenopslag.

Ook de vuilafvoer op het park is collectief geregeld, zie de afvalstoffenwijzer.

We hopen dat zich thuis zult voelen op Slufterhoek en wensen u daar een aangename tijd toe. Als bestuur hopen we goede en opbouwende contacten met u te onderhouden.

 

Met vriendelijke groet,

namens het hele bestuur,

Walter Heule (voorzitter)

 

 

 

bottom of page